< خونه ی ساره خانوم!

خونه ی ساره خانوم!

یاد باد :: ۱۳٩٦/٢/۱۸
:) :: ۱۳٩٤/٥/٧
ساره ی مثبت :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
اعتراف :: ۱۳٩٢/۸/٩
شریک :: ۱۳٩٢/٧/٩
فکرهای من! :: ۱۳٩٢/۳/٩
اسفند دوست داشتنی... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
۱۳٩۱/۱۱/٩ :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
از خواب و غیره :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٢۱ :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
دور افتاده. :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
۱۳٩٠/۱٢/٢ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
باز دریای دلم طوفانیست... :: ۱۳٩٠/٩/۱٤
۱۳٩٠/۸/۱ :: ۱۳٩٠/۸/۱
۱۳٩٠/٦/۱۸ :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
۱۳٩٠/٦/۸ :: ۱۳٩٠/٦/۸
این روزها... :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
۱۳٩٠/٥/٤ :: ۱۳٩٠/٥/٤
تدارک :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
:) :: ۱۳٩٠/٤/۱٦
۱۳۸٩/۱۱/٢٤ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
سالگرد... :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
آقا... :: ۱۳۸٩/٥/٤
memories :: ۱۳۸٩/٥/۱
؟! :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
صبا :: ۱۳۸۸/۱۱/٢
محرم :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
روز بد :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
هفت ساله می شویم! :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
88/8/8 :: ۱۳۸۸/۸/۸
توضیح :: ۱۳۸۸/٦/٢٦
۱۳۸۸/٥/٢٥ :: ۱۳۸۸/٥/٢٥
زندگی جاریست... :: ۱۳۸۸/۳/٥
۱۳۸۸/٢/۳۱ :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
۱۳۸۸/٢/٢٧ :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
... :: ۱۳۸۸/٢/٢۱
تو هستی... هستی... هستی... :: ۱۳۸۸/٢/٢
روزای روشن خداحافظ... :: ۱۳۸۸/۱/٢۸
۱۳۸۸/۱/۱٤ :: ۱۳۸۸/۱/۱٤
نوروزانه ی 88 :: ۱۳۸۸/۱/٥
آخرین روزها... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
۱۳۸٧/۱٢/۱٤ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٤
۱۳۸٧/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
پدر :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
برای خودم! :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
پدر...پدر... :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٠
پــــــــــدر :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
پدر-................. اسباب کشی :: ۱۳۸٧/۱۱/٤
پدر----------دوستانه :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
پدر :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
پدر :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٧
پدر :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
پدر :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
پدر :: ۱۳۸٧/۱٠/٧
پدر :: ۱۳۸٧/۱٠/۳
پدر :: ۱۳۸٧/٩/٢٦
پدر :: ۱۳۸٧/٩/٢٥
۱۳۸٧/٩/٢۱ :: ۱۳۸٧/٩/٢۱
۱۳۸٧/٩/۱۸ :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
دوستانه :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
بازگشت :: ۱۳۸٧/٩/۱٠
ای کاش عظمت در نگاه تو باشد :: ۱۳۸٧/٩/٧
امید... :: ۱۳۸٧/٩/٧
۱۳۸٧/٩/۳ :: ۱۳۸٧/٩/۳
کابینت!آره کابینت!!! :: ۱۳۸٧/۸/٢٦
۱۳۸٧/۸/٢٥ :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
عیدانه :: ۱۳۸٧/۸/۱٩
رونمایی! :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
6 ساله می شوی! :: ۱۳۸٧/۸/۱٤
بدشانسها به کابینت فروشی می روند! :: ۱۳۸٧/۸/۸
فعالانه! :: ۱۳۸٧/۸/٦
آمدم! :: ۱۳۸٧/۸/۳
۱۳۸٧/٧/٢٧ :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
بار دیگر شهری که دوست می داشتم... :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
اخبار دلنشین! :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
آغاز خرید! :: ۱۳۸٧/٧/٢٢
جمع می کنیم! :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
تولد :: ۱۳۸٧/٧/۱٥
شهر من نامه! :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
زندگی کارمندی :: ۱۳۸٧/٧/٧
۱۳۸٧/٧/٥ :: ۱۳۸٧/٧/٥
۱۳۸٧/٦/۳٠ :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
درد دلانه :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
۱۳۸٧/٦/٢۳ :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
۱۳۸٧/٦/۱٩ :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
۱۳۸٧/٦/۱٦ :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
صبر :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
ماه رمضون :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
۱۳۸٧/٦/٦ :: ۱۳۸٧/٦/٦
امتحان نامه! :: ۱۳۸٧/٦/۱
بعععععععععععععععله! :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
ضایع می شویم! :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
۱۳۸٧/٥/۱٦ :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
باز هم آمدیم! :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
آمدیم! :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
۱۳۸٧/٥/٦ :: ۱۳۸٧/٥/٦
بیماری نامه! :: ۱۳۸٧/٥/٢
۱۳۸٧/٤/۳٠ :: ۱۳۸٧/٤/۳٠
اعتراف :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
۱۳۸٧/٤/٢٠ :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
خوابگاه من عشق من! :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
۱۳۸٧/٤/۸ :: ۱۳۸٧/٤/۸
جشن فارغ التحصیلی مصور! :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
می نویسیم! :: ۱۳۸٧/۳/۱٩
فوران انرژی :: ۱۳۸٧/٢/٢۱
۱۳۸٧/٢/٩ :: ۱۳۸٧/٢/٩
اینجا چراغی روشن است! :: ۱۳۸٧/۱/۳۱
۱۳۸٧/۱/۱ :: ۱۳۸٧/۱/۱
۱۳۸٦/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۸
۱۳۸٦/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
ششمین تولدم تو وبلاگستان! :: ۱۳۸٦/۱٢/٦
۱۳۸٦/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
۱۳۸٦/۱۱/٢٠ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
من نه منم... :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
۱۳۸٦/۱٠/۱ :: ۱۳۸٦/۱٠/۱
دستمان را می بریم! :: ۱۳۸٦/٩/٢٧
اراجیف :: ۱۳۸٦/٩/٢٠
۱۳۸٦/٩/۱۱ :: ۱۳۸٦/٩/۱۱
من و همایش ها! :: ۱۳۸٦/۸/۳٠
۱۳۸٦/۸/٢۳ :: ۱۳۸٦/۸/٢۳
۱۳۸٦/۸/۱٦ :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
۱۳۸٦/۸/۱۳ :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
آشفتگی :: ۱۳۸٦/۸/٥
۱۳۸٦/۸/۱ :: ۱۳۸٦/۸/۱
عزیزم روز میلادت مبااااااااارک! :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
اونی که رفته... :: ۱۳۸٦/٧/٢
از این در و اون در :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
۱۳۸٦/٦/٢٤ :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
۱۳۸٦/٦/۱٦ :: ۱۳۸٦/٦/۱٦
۱۳۸٦/٦/٧ :: ۱۳۸٦/٦/٧
و سرانجام عروسی! :: ۱۳۸٦/٦/۱
۱۳۸٦/٥/۱۳ :: ۱۳۸٦/٥/۱۳
۱۳۸٦/٤/۱٩ :: ۱۳۸٦/٤/۱٩
۱۳۸٦/۳/٢٧ :: ۱۳۸٦/۳/٢٧
۱۳۸٦/۳/٦ :: ۱۳۸٦/۳/٦
۱۳۸٦/٢/٢٩ :: ۱۳۸٦/٢/٢٩
بابا :: ۱۳۸٦/٢/۱٢
۱۳۸٦/٢/٢ :: ۱۳۸٦/٢/٢
۱۳۸٦/۱/۱٦ :: ۱۳۸٦/۱/۱٦
۱۳۸٥/۱٢/٢۳ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۳
۱۳۸٥/۱٢/٦ :: ۱۳۸٥/۱٢/٦
۱۳۸٥/٩/٢٦ :: ۱۳۸٥/٩/٢٦
۱۳۸٥/۸/۱٤ :: ۱۳۸٥/۸/۱٤
۱۳۸٥/٧/٦ :: ۱۳۸٥/٧/٦
۱۳۸٥/٦/۳٠ :: ۱۳۸٥/٦/۳٠
۱۳۸٥/٦/۱٦ :: ۱۳۸٥/٦/۱٦
دل من گرفته اینجا :: ۱۳۸٥/٦/۱۱
۱۳۸٥/٥/٢٦ :: ۱۳۸٥/٥/٢٦
۱۳۸٥/٥/٢٢ :: ۱۳۸٥/٥/٢٢
خاطرات؟! :: ۱۳۸٥/٥/۱۳
۱۳۸٥/٥/۸ :: ۱۳۸٥/٥/۸
۱۳۸٥/٢/٢۳ :: ۱۳۸٥/٢/٢۳
۱۳۸٥/٢/٥ :: ۱۳۸٥/٢/٥
اعتراف :: ۱۳۸٥/۱/٢۱
سال نو!!!! :: ۱۳۸٥/۱/٦
بیا تا گل برافشانیم :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٤
بیا شمعا رو فوت کن! :: ۱۳۸٤/۱٢/۸
یاد باد... :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۸
۱۳۸٤/۱٠/۱۱ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۱
۱۳۸٤/٩/٢٦ :: ۱۳۸٤/٩/٢٦
تقلد :: ۱۳۸٤/۸/۱٤
۱۳۸٤/٧/٢ :: ۱۳۸٤/٧/٢
؟! :: ۱۳۸٤/٦/٢٧
این نیز بگذرد... :: ۱۳۸٤/٦/۱
بادا بادا مبارک... :: ۱۳۸٤/٥/۱۸
صبر کن! :: ۱۳۸٤/٤/٢٧
شروع... :: ۱۳۸٤/٤/۱۳
گل... :: ۱۳۸٤/٢/٢٧
۱۳۸٤/٢/٦ :: ۱۳۸٤/٢/٦
تابلوئه:بهار اومده!! :: ۱۳۸٤/۱/۱۱
تولد سوم! :: ۱۳۸۳/۱٢/٥
۱۳۸۳/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٦
۱۳۸۳/۱۱/٢٠ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٠
عجب رسمیه... :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٤
۱۳۸۳/۱۱/٢ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢
عمريست تا من در طلب هر روز گامی می زنم... :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٤
۱۳۸۳/۱٠/۱ :: ۱۳۸۳/۱٠/۱
۱۳۸۳/٩/٢٢ :: ۱۳۸۳/٩/٢٢
۱۳۸۳/٩/۱٢ :: ۱۳۸۳/٩/۱٢
عنوان؟! :: ۱۳۸۳/٩/۱
و اینجا دو ساله می شود... :: ۱۳۸۳/۸/۱٤
من آمده ام... :: ۱۳۸۳/٧/۱٦
دونقطه دی :: ۱۳۸۳/٧/۱٤
۱۳۸۳/٦/٧ :: ۱۳۸۳/٦/٧
حال خوبی دارم! :: ۱۳۸۳/٥/٢۱
درد دندون من! :: ۱۳۸۳/٥/۱٩
واااااااااااااااااایی! :: ۱۳۸۳/٥/۱۸
با تو صد تا ترانه ام! :: ۱۳۸۳/٥/۱۳
اتفاق... :: ۱۳۸۳/٥/۳
و این منم مسافری خستهD: :: ۱۳۸۳/٤/٢٩
نبود؟!! :: ۱۳۸۳/٤/٢٤
عجب رسمیه...! :: ۱۳۸۳/٤/٢٠
yes! :: ۱۳۸۳/٤/۱۸
تیک...تاک! :: ۱۳۸۳/۳/٢۳
امتحان ترم! :: ۱۳۸۳/٢/٢۸
هوم... :: ۱۳۸۳/٢/۱٦
کی بید؟! کی بید؟! :: ۱۳۸۳/۱/٢٥
با چشمای قشنگت به منظره نیگا کن!! :: ۱۳۸۳/۱/٤
سال نو مبـــــــــــــارک! :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٩
یکی مونده به آخرین آپدیت سال! :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٦
دل من گرفته زین جا... :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۱
از هر چه بگذریم... :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٤
تفلدم مبالک! :: ۱۳۸٢/۱٢/٦
چی بگم هر چی بگم از عشق تو کم گفتم:)) :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٥
آپدیت دو تایی :: ۱۳۸٢/۱۱/٢۳
عیــــــــــــد شما مبارک! :: ۱۳۸٢/۱۱/٢۱
جانم؟! :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٥
عزیزدلم، تبـــــــــــــریک! :: ۱۳۸٢/۱۱/٩
دل می رود ز دستم... :: ۱۳۸٢/۱۱/٥
دو کلوم حرف حسابی؟! :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٩
باری به هر جهت ! :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٥
... :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٩
همزادی جونم ، تولدت مبارک ! :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٢
earthquake ! :: ۱۳۸٢/۱٠/٧
اگه یه روز ... :: ۱۳۸٢/۱٠/۳
من مست می عشقم ، هشیار نخواهم شد ! :: ۱۳۸٢/٩/٢٩
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل ... :: ۱۳۸٢/٩/٢٢
دور ماندند ز من آدمها ... :: ۱۳۸٢/٩/۱٦
واسه خالی نموندن عریضه ! :: ۱۳۸٢/٩/۱۱
اومدم بگم ... :: ۱۳۸٢/٩/٧
هوس سفر نداری ز غبار این بیابان ؟! :: ۱۳۸٢/٩/٤
هک + دندون :: ۱۳۸٢/۸/٢٩
حباب :: ۱۳۸٢/۸/٢٢
مهرانه ! :: ۱۳۸٢/۸/۱٧
از تو ... :: ۱۳۸٢/۸/۱٥
به من نزدیک نشین ! :: ۱۳۸٢/۸/۱٤
وووووووووووووووووی ! :: ۱۳۸٢/۸/۱٢
خونه :: ۱۳۸٢/۸/۱٠
من یه کاجم با بهار کاری ندارم ... :: ۱۳۸٢/۸/۸
بی تو باز میاد به یادم ... :: ۱۳۸٢/۸/۳
غربت نامه :: ۱۳۸٢/٧/٢٤
عید شما مبارک ! :: ۱۳۸٢/٧/۱٩
یه چیزی تو مایه های : من اینجام ! :: ۱۳۸٢/٧/۱٧
یه چیزی تو مایه های : شب به خیر ! :: ۱۳۸٢/٧/٥
مهمونی اجباری ! :: ۱۳۸٢/٧/۳
love with you ... :: ۱۳۸٢/٧/٢
یه بوهایی میاد ... :: ۱۳۸٢/٧/۱
آی روزگار ... :: ۱۳۸٢/٦/۳۱
نرو بذار نگات کنم ... :: ۱۳۸٢/٦/۳٠
جر و بحث :: ۱۳۸٢/٦/٢۸
سلام . من برگشتم ! :: ۱۳۸٢/٦/٢٧
بای بای نامه :: ۱۳۸٢/٦/٢٠
تولد حضرت علی ( ع ) مبارک :: ۱۳۸٢/٦/۱٩
نفس من بیدی ! :: ۱۳۸٢/٦/۱٧
مرا عهدیست با جانان ... :: ۱۳۸٢/٦/۱٤
عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم ... :: ۱۳۸٢/٦/۱۱
طبق معمول فاقد عنوان :: ۱۳۸٢/٦/٧
دیگه عنوان نمی خواد که بابا ! :: ۱۳۸٢/٦/٦
فعلا فقط آمار ( آخه متن ندارم ! ) :: ۱۳۸٢/٦/٦
بیاین قرار بذاریم ... ! :: ۱۳۸٢/٦/۳
عنوان نداره ... :: ۱۳۸٢/٦/٢
step by step ! :: ۱۳۸٢/٦/۱
الوعده وفا ! :: ۱۳۸٢/٥/۳۱
پفک ... ببعی ! :: ۱۳۸٢/٥/٢٩
امتحان ، نحس است ! :: ۱۳۸٢/٥/٢٧
دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت ... :: ۱۳۸٢/٥/٢٥
من اینجا بس دلم تنگ است ... :: ۱۳۸٢/٥/٢۳
ارور :: ۱۳۸٢/٥/٢۱
بی عنوان :: ۱۳۸٢/٥/٢٠
ندارم :: ۱۳۸٢/٥/۱۸
قفس ... :: ۱۳۸٢/٥/۱٤
من ندارم سر یاس ... :: ۱۳۸٢/٥/۱۱
مرسی نامه ! :: ۱۳۸٢/٥/۱٠
درهم :: ۱۳۸٢/٥/۸
درس ! ( نخوندی نظر نده ! ) :: ۱۳۸٢/٥/۸
از این در و اون در :: ۱۳۸٢/٥/٥
ای کاش بتی بودی ... :: ۱۳۸٢/٥/۳
از یک دوست ! :: ۱۳۸٢/٥/٢
بی عمر زنده ام و این بس عجب مدار ... روز فراق را که نهد در شمار عمر ؟ :: ۱۳۸٢/٥/۱
خسته م ... :: ۱۳۸٢/٤/۳٠
درخت سیب ... :: ۱۳۸٢/٤/٢٩
من و من ... :: ۱۳۸٢/٤/٢٧
بازگشت ! :: ۱۳۸٢/٤/٢٦
ندارررررررررررررررررم بابا ندارررررررررررم ! :: ۱۳۸٢/٤/٢٠
۱۳۸٢/٤/۱٩ :: ۱۳۸٢/٤/۱٩
سکوت :: ۱۳۸٢/٤/۱٧
بازم مدرسه ! :: ۱۳۸٢/٤/۱٦
بی عنوان :: ۱۳۸٢/٤/۱٤
من اینجا می باشم ! :: ۱۳۸٢/٤/۱٤
من دارم میرم ... زودی میام ... :: ۱۳۸٢/٤/۱٠
ناپسندنامه ! :: ۱۳۸٢/٤/۸
خسته نباشین :: ۱۳۸٢/٤/۸
عنوان نداره ! :: ۱۳۸٢/٤/٦
خب دیگه واقعا برگشتم ! :: ۱۳۸٢/٤/۳
خسته شدم ... :: ۱۳۸٢/٤/٢
امتحانا تموم شدن ! :: ۱۳۸٢/۳/٢٩
تا بعد :: ۱۳۸٢/۳/٢٧
اونقه ! :: ۱۳۸٢/۳/٢٤
من برنگشتم ( به اضافه ی یه عالمه گریه ! ) :: ۱۳۸٢/۳/٢٢
wb ساره !!!!!!! :: ۱۳۸٢/۳/۱۸
بازم سلااااااااااام :: ۱۳۸٢/۳/۱٧
یه سلام دیگه ! :: ۱۳۸٢/۳/۱٢
سلااااااااااااااااااام! :: ۱۳۸٢/۳/٧
۱۳۸٢/۳/۱ :: ۱۳۸٢/۳/۱
من دلم تنگه ... :: ۱۳۸٢/٢/٢٤
ساندویچ زمان ! :: ۱۳۸٢/٢/۱٦
روز معلم مبارک ! :: ۱۳۸٢/٢/۱۳
لطفا کمربندا رو غلاف کنین ... :: ۱۳۸٢/٢/۱٠
nothing ! :: ۱۳۸٢/٢/٩
ای بابا ! :: ۱۳۸٢/٢/٦
هنوز شرم کم نشده ! :: ۱۳۸٢/٢/٤
ادامه ی متن قبل و ... فعلا شر ساره کم می گردد ! :: ۱۳۸٢/٢/٢
سیاسی :: ۱۳۸٢/٢/۱
یه توضیح کوچولو ! :: ۱۳۸٢/۱/۳٠
من قهرم ! :: ۱۳۸٢/۱/٢٩
توجه ! :: ۱۳۸٢/۱/٢۸
پرشین بلاااااااااااااااااااگ ! :: ۱۳۸٢/۱/٢٧
دختر کنار پنجره محزون نشسته بود ... :: ۱۳۸٢/۱/٢٤
امروز :: ۱۳۸٢/۱/٢۳
اندر مصائب این کلاس مزخرف ! :: ۱۳۸٢/۱/٢٢
هیچی :: ۱۳۸٢/۱/٢٠
مووووووووش ! :: ۱۳۸٢/۱/۱۸
خدایا ، صدامو می شنوی ؟ :: ۱۳۸٢/۱/۱٧
خیلی جدی نگیرین :: ۱۳۸٢/۱/۱٥
بی خیال سفرنامه ! :: ۱۳۸٢/۱/۱٤
شب خاموشی ( یا رابطه ی بین قطع برق و آغاز جنگ ! ) :: ۱۳۸٢/۱/۱۳
سفرنامه ی میس ساره ی گیلانی ۱ :: ۱۳۸٢/۱/۱٢
سلاااااااااااااااااااااام :: ۱۳۸٢/۱/۱۱
bye for now :: ۱۳۸٢/۱/٤
سال نو مبارک ! :: ۱۳۸٢/۱/۱
جن گیر :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٩
چند نفس تا بهار !! :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٧
ساقیا آمدن عید مبارک بادت !!!! :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٤
خوااااااااااااابم میاد شدیدا ! :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٤
کربلا کعبه ی عشق است و من اندر احرام ... :: ۱۳۸۱/۱٢/٢۱
در مصرف آب صرفه جویی کنید ! :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٩
باز دلم عرصه ی پرواز شد ... :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٧
سايه طعنه می زنه تنها رفيق تو منم ... :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٦
مدرسه محبوب من !! :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٥
درست شد بالاخره !! :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٤
آپچه ! :: ۱۳۸۱/۱٢/۱۳
بابا عنوان ندارم !! :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٢
من اومدم ... :: ۱۳۸۱/۱٢/٩
تولد ، تولد ، تولدم مبارک !!! :: ۱۳۸۱/۱٢/٥
ساره کیست ؟! :: ۱۳۸۱/۱٢/٤
هیچی نمی تونم بگم ! :: ۱۳۸۱/۱٢/۳
این خواننده های عروسی ! :: ۱۳۸۱/۱٢/٢
داداشی باهام حرف میزنه ... :: ۱۳۸۱/۱٢/۱
اینم اولیش : :: ۱۳۸۱/۱۱/۳٠
این دیگه آخرشه ... ! :: ۱۳۸۱/۱۱/۳٠
هیچی ! :: ۱۳۸۱/۱۱/٢۸
سرخوردگی حاد ! :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٧
شمیم خانوم آپدیت فرمودن ! :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٦
بعد از ما !! :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٥
happy valentine's day ! :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٤
بیخیال ! :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٤
ساره باز خل شده !! ( نترسینا ! ) :: ۱۳۸۱/۱۱/٢۳
عیدتون مبارک ! :: ۱۳۸۱/۱۱/٢۳
غروب و این حرفا ! :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٢
دوران شیرین بچگی !!! :: ۱۳۸۱/۱۱/٢۱
سلامی دوباره ! :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٩
درد و درد و درد ... :: ۱۳۸۱/۱۱/۱۸
۱۳۸۱/۱۱/۱٧ :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٧
روزهای سخت !! :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٦
آرامش ... :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٥
شهر من اون شهر دیگه ست ، ستاره هاش رنگ دیگه ست :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٤
درمونده ! منتظر !! دیوووووووووونه !!! :: ۱۳۸۱/۱۱/۱۳
یوهو !! :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٢
بی عنوان ... :: ۱۳۸۱/۱۱/٩
خبر ..... خبر ..... خبردار ! :: ۱۳۸۱/۱۱/٧
سرزمین من ! :: ۱۳۸۱/۱۱/٦
!! :: ۱۳۸۱/۱۱/٥
این حس ناب . :: ۱۳۸۱/۱۱/۳
ساره ی صورتی وارد می شود !! :: ۱۳۸۱/۱۱/۱
۱۳۸۱/۱۱/۱ :: ۱۳۸۱/۱۱/۱
وقتی ریاضیدانی عاشق می شود !!! :: ۱۳۸۱/۱٠/۳٠
... و بدین ترتیب امتحانات به پایان رسید !!! :: ۱۳۸۱/۱٠/٢٩
۱۳۸۱/۱٠/٢۸ :: ۱۳۸۱/۱٠/٢۸
۱۳۸۱/۱٠/٢۸ :: ۱۳۸۱/۱٠/٢۸
اه اه اه اه !!!!! :: ۱۳۸۱/۱٠/٢٧
پوووووووووووووووووووف !!! :: ۱۳۸۱/۱٠/٢٧
آخیش!!! :: ۱۳۸۱/۱٠/٢٦
زندگی رسم ناخوشایندیست ... ( نه !!! ) :: ۱۳۸۱/۱٠/٢٤
روشی نوین برای تسریع اسباب کشی و تعویض منزل !! :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٩
این مطلب به هیچ عنوان سیاسی نیست !!! :: ۱۳۸۱/۱٠/۱۳
بیا ره توشه برداریم ... :: ۱۳۸۱/۱٠/۱۱
۱۳۸۱/۱٠/٩ :: ۱۳۸۱/۱٠/٩
۱۳۸۱/۱٠/٧ :: ۱۳۸۱/۱٠/٧
۱۳۸۱/۱٠/٤ :: ۱۳۸۱/۱٠/٤
زمستون! :: ۱۳۸۱/۱٠/۱
۱۳۸۱/٩/۳٠ :: ۱۳۸۱/٩/۳٠
نوبت عاشقی... :: ۱۳۸۱/٩/٢٩
پرواز را به خاطر بسپار ، پرنده مردنی است... :: ۱۳۸۱/٩/٢٤
من دارم می میرم !!! :: ۱۳۸۱/٩/٢۱
هوا بس ناجوانمردانه سرد است! :: ۱۳۸۱/٩/۱٩
۱۳۸۱/٩/۱۸ :: ۱۳۸۱/٩/۱۸
۱۳۸۱/٩/۱۸ :: ۱۳۸۱/٩/۱۸
۱۳۸۱/٩/۱٧ :: ۱۳۸۱/٩/۱٧
عید سعید فطر مبارک... :: ۱۳۸۱/٩/۱٤
۱۳۸۱/٩/۱۳ :: ۱۳۸۱/٩/۱۳
۱۳۸۱/٩/۱۳ :: ۱۳۸۱/٩/۱۳
چه دنیای قشنگی بود... :: ۱۳۸۱/٩/۱٢
۱۳۸۱/٩/۱٢ :: ۱۳۸۱/٩/۱٢
! :: ۱۳۸۱/٩/۱۱
۱۳۸۱/٩/۱۱ :: ۱۳۸۱/٩/۱۱
مرده شور ببره این پرشین بلاگ رو !!!!!!!! :: ۱۳۸۱/٩/٩
۱۳۸۱/٩/۸ :: ۱۳۸۱/٩/۸
۱۳۸۱/٩/٧ :: ۱۳۸۱/٩/٧
۱۳۸۱/٩/٧ :: ۱۳۸۱/٩/٧
the rain :: ۱۳۸۱/٩/٧
۱۳۸۱/٩/٥ :: ۱۳۸۱/٩/٥
۱۳۸۱/٩/٥ :: ۱۳۸۱/٩/٥
باروووووووووووووووون... :: ۱۳۸۱/٩/٤
۱۳۸۱/٩/٤ :: ۱۳۸۱/٩/٤
زندگی.... :: ۱۳۸۱/٩/٢
۱۳۸۱/٩/٢ :: ۱۳۸۱/٩/٢
یه خبر برای دوست جونهای وبلاگی!!!!!!!توجه!!!!!! :: ۱۳۸۱/۸/۳٠
persianblog منو کشته!!!!!!!!!!! :: ۱۳۸۱/۸/٢٩
۱۳۸۱/۸/٢۸ :: ۱۳۸۱/۸/٢۸
۱۳۸۱/۸/٢۸ :: ۱۳۸۱/۸/٢۸
بیزار.... :: ۱۳۸۱/۸/٢٧
الهه ی عشق!!!!!!! :: ۱۳۸۱/۸/٢٧
یوهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو!!!!!!! :: ۱۳۸۱/۸/٢٦
نفرت از تنهایی... :: ۱۳۸۱/۸/٢٥
دمی با تو... :: ۱۳۸۱/۸/٢٤
۱۳۸۱/۸/٢٤ :: ۱۳۸۱/۸/٢٤
دلم بدجوری گرفته.... :: ۱۳۸۱/۸/٢۳
زندگی... :: ۱۳۸۱/۸/٢٢
دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد... :: ۱۳۸۱/۸/٢٢
۱۳۸۱/۸/٢٢ :: ۱۳۸۱/۸/٢٢
التماس دعا... :: ۱۳۸۱/۸/٢۱
روی پای تر باران به بلندی محبت برویم...(سهراب سپهری) :: ۱۳۸۱/۸/٢٠
هوووووووم!!!!!!!! :: ۱۳۸۱/۸/۱٩
مدرسه ی من!!!!!!!!!! :: ۱۳۸۱/۸/۱٩
ما همه به هم نیازمندیم... :: ۱۳۸۱/۸/۱۸
۱۳۸۱/۸/۱۸ :: ۱۳۸۱/۸/۱۸
قر و قاطی!!!!!!!! :: ۱۳۸۱/۸/۱۸
دارم از غصه دق می کنم... :: ۱۳۸۱/۸/۱٧
................ :: ۱۳۸۱/۸/۱٦
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآی زندگی!!!!!!!!!! :: ۱۳۸۱/۸/۱٥
اخ جون ماه رمضون شد! :: ۱۳۸۱/۸/۱٥
میخوام از خوشی داد بکشم! :: ۱۳۸۱/۸/۱٤
۱۳۸۱/۸/۱٤ :: ۱۳۸۱/۸/۱٤

صفحه نخست
آرشیو
پست الكترونيك
شناسنامه من

ساره


من از آن روز که در بند توام آزادم....

نویسندگان
ساره


آرشیو من


لینک دوستان
 
عزیزترینهای من:
قزمولك ميني ماليست

آرزوهاي يك دكتر كوچولو


هر دم از این باغ بری می رسد
از سرزمین های شمالی

زندگی در پاورقی

من و همسرم عاشقانه هم را دوست داریم

گیلاس خانومی هستم

بادبادک

یک عدد سارا

بانوی همین روزها

دنیای آرام من

شراره مامان بردیا

شاید امروز

روی میز آشپزخانه

عاشقانه ها

راز گل سرخ

دنیای لیلی

ماجراهای خانه ی ما

به تماشا سوگند و به آغاز کلام...

یه جای دنج

شکرشکن شوند همه طوطیان هند

محسن و سحربانو

**فست فود خاطرات**

تو را به خاطر خاطره ها دوست دارم

قینگیل بانو بلند فکر می کند

پینه دوز

دنياي ماريلا

خانواده ی کوچک من

زندگی مشترک ما

خاطرات ما

ماجراهای دناتا

من و همسری جونم

روزمرگیهای گل بانو

عشق فیلم

نیکای عزیز

آبینه

رویای خیس


لینکهای مفید:
بانک اطلاع رسانی غذا و رستوران

ليست وبلاگ ها
قالب وبلاگ
از اون قدیما تا امروز:
ا.د.ت

جوراب پاره و انگشت آزاد

دختر ارديبهشتي

تب 40درجه

تازه كار

روزهايم آفتابيست

هر کس به طريقي دل ما مي شکند

سكرتر

شروانه ها

كوه يخ

الف مثل آزادي

خاله سوسكه

زهرا

آفتاب پرست

حرفهاي تنهايي داداشي و آبجي کوچيکه

آيدايي كه تنها نيست

علي سياه

نوشي

گلبرگ مغرور

هواي شرجي

نيما و خودش

ماجراهاي من

باران شبانه

بيليارد

memet

پوريا

مامان و بابا و دخترشون

دختر مشرقي

آفتاب پرست

آيدايي كه تنها نيست

علي سياه سابق

رختکن خاطرات

the things we never said

ترانه هاي تنهايي من

صحرا

کيمياگر

آنسوي اقيانوسها

يادداشتهاي گلپسر

پسرشماليآمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0